۲۶ تیر

𝗧-𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟 دستگاه طوق S-56 برای تولید خروجی T برای اتصالات لحیم کاری شده و جوشی

𝗧-𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟 دستگاه طوق S-56 برای تولید خروجی T برای اتصالات لحیم کاری شده و جوشی. افزودن جدول تغذیه خودکار (AFT) به 𝐒-𝟓𝟔 راندمان تولید منیفولد/کلکتور را بهبود می بخشد. این منیفولد متشکل از  13 یقه در کمتر از 2 دقیقه ساخته شده است.

𝗧-𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟 collaring machine S-56 for producing T-outlets for brazed and welded joints. Adding the Automatic Feed Table (AFT) to 𝐒-𝟓𝟔 improves the manifold/collector production efficiency. This manifold with 13 collars was made in less than 2 minutes. ➡️ 𝐒-𝟓𝟔 𝐀𝐅𝐓