مدل SIM-116-01 : ماشین خمکاری دوبل و قرینه ورق
۲ آبان

مدل SIM-116-01 : ماشین خمکاری دوبل و قرینه ورق

سال ساخت: 1391

کاربرد: خمکاری بدنه یوشکل تنور گازی

ماشین خمکاری دوبل و قرینه ورق