۱۴ شهریور

مدل APT-105-01 : مجموعه تنظیم زوایای چرخ های خودرو ( مخصوص کارخانجات)

تنظیم زوایای چرخ های خودرو به کمک لیزر سفارش دهدنه: شرکت نوین سنجشگر مالک پروژه: شرکت ریگان خودرو بم سال ساخت: 1398 – طراحی و تیه نقشه های ساخت: 3 ماه  + 2 ماه ساخت+ 15 روز راه اندازی و تست